Lumea e colorată! O lume fără culori n-ar fi numai tristă, ci ar părea moartă. Îţi dai seama gândindu-te doar la marea deosebire între o zi de vară însorită, scăldată în cerul albastru şi smălţuită cu flori şi o zi de toamnă târzie – ploioasă, mohorâtă – când totul e dominat de cenuşiu.

Şi totuşi, chiar în trista înfăţişare a naturii ce se pregăteşte de iarnă există culori, chiar dacă sunt reduse la o gamă cromatică restrânsă  ocru-cenuşiu. Total lipsit de culoare e numai întunericul absolut. O cât de slabi raza de lumină naşte culori; de lumină depinde existenţa culorilor. Lumina este chiar izvorul lor.

Culorile au stat, în cea mai mare măsură, la baza cunoaşterii lumii de către oameni. Unii învăţaţi au dovedit chiar, că omul percepe mai intâi culoarea, apoi forma obiectelor.

Există o lume interioară, subiectivă, trăită a culorilor, la fel cum exista lumea lor obiectivă, exterioară. Ocupând un rol însemnat în universul uman, culoarea este prezentă în viaţa şi activitatea zilnică a oamenilor la fiecare pas: de la semnele de circulaţie la îmbrăcăminte, de la coloritul obiectelor şi utilajelor industriale, de la flori şi interioarele locuinţelor la faţade, reclame, afişe, cărţi, reviste, de la mediul natural la pictură, simboluri şi semnificaţii, de la diagnosticul psihic la tratamentul psihocromatic. Cromoterapia a devenit o ştiinţă care a încercat să demonstreze încă din 1973 ca intr-o ambianţă coloristică agreabilă, cu nuanţe bine alese şi asortate de portocaliu, albastru-deschis şi galben, inteligenţă şi creativitatea copiilor creşte substanţial, iar în ceea ce priveşte viaţa afectivă, bogăţia trăirilor interioare, gustul pentru frumos, diferenţele sunt şi mai semnificative. De asemenea, s-a constat faptul că sensibilitatea diferenţială a copiilor crescuţi la ţară, într-un univers cromatic foarte bogat şi variat (câmpuri cu flori, câmpii verzi, livezi) este superioară aceleia a copiilor crescuţi între zidurile cenuşii  ale unui oraş.

Totodată, un mediu ambiant monoton şi rece din punct de vedere artistic produce o creştere a tensiunii nervoase, o stare de iritare permanentă şi inactivism, în timp ce utilizarea cu discernământ a culorilor: tonifică, echilibrează şi activează comportamentul uman.

În procesul de predare-învăţare, culorile influenţează pozitiv percepţia, atenţia şi memoria, sporind gradul de înţelegere şi asimilare. Utilizarea unui câmp cromatic variat sporeşte randamentul activităţii intelectuale şi influenţează conduita umană prin declanşarea de trăiri afective pozitive. Studiindu-se influenţa culorilor asupra proceselor psihologice s-a constat că elevii care studiază materiale didactice cu vizualizarea cromatică obţin performanţe superioare celor care studiază materiale cu vizualizări acromatice.

Culoarea aduce bucurie sau întristează, vindecă răni sufleteşti, depresii, dezvoltă inteligenţa şi imaginaţia, asigură un randament superior în muncă, înlătură oboseala şi creează o bună dispoziţie. Cu ajutorul culorilor putem să ne cunoaştem mai bine personalitatea.

Culoarea a fost studiată din cele mai vechi timpuri şi nu există savant, poet sau artist care să nu fi vorbit sub o formă sau alta de culoare.

Culoarea este viaţă, este „energie radiantă care ne influenţează în mod pozitiv sau negativ, indiferent dacă ne dăm sau nu seama de acest lucru”, afirma Johannes Itten, unul din marii practicieni ai culorii.

În prezent există în lume numeroase institute pentru cercetarea utilizării culorii. Se pune un accent mare pe folosirea culorilor, contrastelor şi combinaţiilor de culori în cele mai variate situaţii şi domenii ale vieţii.

În lucrarea „Despre spiritualitate în artă şi mai ales în pictură”, Vas Kandiskz afirmă că emoţia pe care culoarea o exercită asupra sufletului este cu atât mai puternică cu cât mai cultivat este spiritul omului asupra căruia se exercită culoarea”

Menirea aceasta, de a cultiva spiritul o are arta, iar înţelegerea artei începe încă din copilarie, prin înţelegerea noţiunilor specifice, prin acea „educaţie prin limbajul şi gramatica artei” cum o numeşte Ion Susala în „culoarea cea de toate zilele”.

Copilul, beneficiarul de artă, omul de mâine, capătă „gramatica limbajului pe care-o utilizează în înţelegerea artei sau, poate în crearea ei iar animatorul şi mentorul acestei achiziţii este fiecare dascăl. Pentru aceasta noi trebuie să stăpânim foarte bine, pe lângă matematică, limba română şi alte discipline fundamentale, gramatica artei plastice. Avem menirea că pe lângă înzestrarea copiilor cu noţiunile şi cunoştinţele fundamentale ale ştiinţei, să facem înţelese mesajele artistice, să ”cultivăm spiritul”, gustul, simţul estetic.

Problema necesităţii limbajului plastic a căpătat o dimensiune artistică, o expresie esenţială a personalităţii, care nu este doar o moştenire genetică ce se anunţă din prima copilărie, ci o şansă de echilibrare fizico-psiho-comportamentală. Ca activitate, a cărei desfăşurare ţine de o retorţă ce nu poate fi decât atelierul, educaţia ”prin limbajul artei” reclama şi o nouă formă de organizare, superioară lecţiei, datorită faptului că este o activitate prin excelenţă practică, cu următoarele caracteristici:

  1. Permite prin exersare vizual-manuală, evaluarea maximă a potenţelor creatoare ale fiecărui elev;
  2. oferă posibilitatea încercării diferitelor tehnici şi procedee tehnologice din toate artele;
  3. întemeiază o relaţie adecvată cu natura, cu ambianţă, în sensul în care Lenardo da Vinci recomandă ”să nu se copieze natura, ci să se lucreze în spiritul ei”;
  4. implică deliberat toate individualităţile în probleme de transformare estetică a ambientului;
  5. respectă ritmul de lucru al fiecărui individ ;
  6. creează posibilitatea unei stimulări sinestezice prin exersări active, favorizând autoinstruirea.

După cum se ştie, fiecare individ moşteneşte o matrice psihocomportamentală unică şi irepetabilă, dar fiecare seamănă cu ceilalţi prin existenţa la toţi a aceleiaşi structuri fundamentale instrumental-simbolice a cortexului. Ceea ce se poate modifica prin educaţie, ţine de calitatea atrenării specifice. Fără educare prin arta e ”mutilată” menirea fundamentală a omului : aceea de a se dezvolta armonios şi multilateral.

Ora de educaţie plastică este prilejul copilului de a învăţa această ”gramatica a artei”, cu părţile ei: morfologia şi sintaxa. Este prilejul de a învăţa limbajul specific artei cu elementele lui de bază: punctul, linia, culoarea, forma, compoziţia.

Constatând ce importanţă deosebită  are cromatica, culoarea în mediul ambiant şi viaţa, m-am oprit asupra acestui element al limbajului plastic pentru a-l aprofunda. Noţiunile de cromatologie nu pot fi prezentate copiilor decât ţinând seama de particularităţile lui de vârstă.Aceste noţiuni trebuie făcute accesibile prin explicare, exemplificare cu ajutorul unor modele şi, fireşte, prin exerciţiu. Modelele sunt planşele didactice, reproduceri de artă, lucrări ale unor elevi şi, de multe ori, chiar propriile lucrări.

Există un „îndrumător metodic” ce explică lapidar unele noţiuni de limbaj plastic, la un nivel destul de greu accesibil. Iată de ce mi-am propus realizarea şi prezentarea metodică a unui set de planşe didactice pentru predarea problemelor de culoare la clasele I-IV. Lucrarea aduce explicarea problemelor de cromatologie spre uşurarea întelegerii de către „animatorul” orei de educaţie plastică, aşa cum le-am predat de-a lungul anilor.

Şcoala este singurul loc unde elevul poate căpăta cunoştinţe de artă în mod organizat, unde poate fi educat prin acest limbaj al simţirii. Fireşte, nu ne vom limita doar la ora de desen, ci vom folosi fiecare prilej din activitatea didactică pentru a reliefa frumosul, dar ora de educaţie plastică rămâne cadrul în care se pot dobândi sistematic şi pot fi făcute înţelese noţiunile limbajului specific.

Ilustrările prin planşe sunt în ora suport pentru discuţii, observaţii, mici experimente.

Ca ”animator” al orei de educaţie plastică, învăţătorul trebuie să stăpânească foarte bine problemele pe care le abordează la ora, să ştie mai mult decât îi spune copilului, pentru a şti să-l îndrume la momentul oportun astfel încât toţi copii să poată ajunge la înţelegerea noţiunilor şi aplicarea lor în lucrări. Chiar dacă nu se va teoretiza prea mult elevului de clasele I-IV modalitatea de armonizare a culorilor, atunci când îl urmăreşte la lucru, învăţătorul intervine cu sugestii, soluţii pentru rezolvarea unui contrast sau atingerea unei probleme propuse pentru lucru. Iată de ce, consider că noi, îndrumătorii pe calea cunoaşterii avem datoria de a stăpâni limpede şi problematica ”gramaticii educaţiei prin limbajul artei”.

<<< Arta Naiva